14. stručni skup vatrogasaca u Opatiji

14. stručni skup vatrogasaca u Opatiji


 
 
 
 
 
 
 
 

Dobro došli u Opatiju!
 
   
 
www.visitOpatija.com             www.opatija.hr
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dario Gauš 
 
Rođen je 1975. godine. Svoju karijeru kao profesionalni vatrogasac započeo je 1994. kada se zapošljava u JVP Grada Rijeke. Obavljao je poslove vatrogasca i vozača vatrogasnog vozila do 2002. godine kada je unaprijeđen u voditelja smjene. Godine 2004. unaprijeđen je u pomoćnika zapovjednika postrojbe za operativno tehničke poslove. Od 2008. godine do danas obavlja poslove zamjenika zapovjednika JVP Grada Rijeke. Od 2001. – 2017. također je obavljao i dužnosti zapovjednika DVD-a "Klana” čiji je član od 1987. godine. Godine 2017. preuzima dužnosti predsjednika društva.
Ima zvanje magistra sigurnosti, a na Vatrogasnoj školi Hrvatske vatrogasne zajednice predaje Vatrogasnu taktiku. Na Visokoj školi za sigurnost – Zagreb obnaša dužnosti predstojnika Katedre za zaštitu od požara te kao predavač drži kolegij Oprema za gašenje požara, a na Specijalističkom studiju pri istoj školi kolegij Stručna praksa.
Kao vatrogasni instruktor aktivno je uključen u obuku vatrogasaca, ne samo na županijskoj razini, već i na državnoj. U tom smislu uključen je i organizira obuke iz područja gašenja požara u zatvorenom prostoru te spašavanja iz dubina i visina kako za profesionalne, tako i za dobrovoljne vatrogasce. Bio je inicijator i voditelj nekoliko projekata JVP Grada Rijeke, ali i na razini Vatrogasne zajednice PGŽ. Tu treba istaknuti uvođenje satelitske navigacije u operativnu primjenu u JVP Grada Rijeke, simulatore ponašanja i gašenja požara u zatvorenom prostoru te osposobljavanje za spašavanje iz dubina i s visina. Autor je nekoliko projekata temeljem kojih su proizvedena nova ili rekonstruirana rabljena vatrogasna vozila. Autor je i više objavljenih stručnih radova i članaka, a kao koautor potpisuje i Priručnik za osposobljavanje dobrovoljnih vatrogasaca te je autor i monografije DVD-a „Klana".
Kako je JVP Grada Rijeke prva hrvatska vatrogasna postrojba koja je počela koristiti sustav za dobivanje komprimirane pjene za gašenje – CAFS (Compressed Air Foam System), bio je jedan od začetnika implementacije ovog sustava u operativnu upotrebu u hrvatskim vatrogasnim postrojbama. Njegov doprinos ovom području su dva stručna rada koja obrađuju operativnu primjenu CAFS -a. Od 2010. godine član je neformalne grupe vatrogasnih instruktora International Fire Instructors Workshop (IFIW).
Kao predstavnik JVP Grada Rijeke sudjeluje u aktivnostima Mehanizma civilne zaštite EU kroz koji je uspješno završio nekoliko osposobljavanja iz područja kriznog menadžmenta.

 
Sažetak rada;  B-SAHF Model u službi procesa odlučivanja
 

 

 
Aleksandar Nemec 
 
Zaposlen u JVP Grada Rijeke od 2002 godine, na radnom mjestu voditelja odjeljenja od 2013 godine. Prije toga obnašao dužnosti vatrogasca i voditelja vatrogasne grupe.Dugogodišnji član DVD-a ˝Sušak˝- Rijeka, gdje trenutno obnaša dužnost predsjednika (od 2013 godine), a prije toga obnašao dužnost tajnika Društva (razdoblje 2000 – 2012). Također od 2016 godine obnaša dužnost tajnika GVZ Rijeka. Srednjoškolsko školovanje završio u Rijeci 1996 godine, Kemijsko-tehnološka škola, i stječe naziv Kemijski tehničar-procesni. Školovanje za vatrogasnog tehničara završio 2002 godine na Vatrogasnoj školi MUP-a RH u Zagrebu. Visokoškolsko obrazovanje stekao u Rijeci, na Veleučilištu u Rijeci i to:
- 2011 godine završio stručni studij sigurnosti – smjer zaštita od požara i stekao zvanje Inženjer sigurnosti – smjer zaštita od požara.
- 2016 godine završio specijalistički diplomski stručni studij sigurnosti – smjer zaštita od požara, i stekao zvanje Stručni specijalist inženjer sigurnosti i zaštite.
Završio brojne tečajeve i osposobljavanja unutar vatrogasne organizacije.
 
 
Sažetak rada; Akcidenti s opasnim tvarima - izazov za vatrogasne postrojbe, početni koraci
 

 
 

 
 
 
Darko Brlečić
 

Rođen je 24. travnja 1976. u Sisku. Osnovnu školu pohađa je u Martinskoj Vesi, a srednju školu, za zvanje elektrotehničar, završava 1994. godine, u Sisku.

U rujnu 1995. godine završava prekvalifikaciju za zvanje - vatrogasac tehničar, čime nastavlja dugogodišnju obiteljsku tradiciju i ljubav prema vatrogastvu.

U vatrogastvu je od 1982. godine, te kao član dobrovoljnog vatrogasnog društva sudjeluje na skoro svim vatrogasnim natjecanjima u svim kategorijama (pomladak, mladež i odrasli) kao natjecatelj, zatim i kao vatrogasni sudac od 1995. godine.

U siječnju 1998. godine zapošljava se u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Sisak, a od listopada 1999. nastavlja s radom u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Zagreba, tada još u Ministarstvu unutarnjih poslova Republike Hrvatske, na radnom mjestu - vatrogasac.

Godine 2006. diplomira na Visokoj školi za sigurnost u Zagrebu, smjer zaštita od požara, te stječe akademski naziv diplomirani inženjer sigurnosti zaštite od požara.

Na Učilištu vatrogastva i zaštite i spašavanja (Vatrogasna škola), u studenom 2006. godine, završava ispit za „Samostalnog voditelj intervencija s posebnim ovlastima i dužnostima", a u rujnu 2008. godine završava ispit za „Vatrogasnog vježbatelja" (vatrogasni instruktor), te, kao stručni suradnik Učilišta, provodi osposobljavanja polaznika vatrogasne škole za zvanje vatrogasac i vatrogasac tehničar. Od studenog 2009. do 2015. godine obavljao i poslove koordinacije i rada operativnih snaga zaštite i spašavanja Grada Zagreba, kao časnik za vezu s Uredom za upravljanje u hitnim situacijama Grada Zagreba.

Stručnost i volju za strukom iskazuje tokom svog cijelog dosadašnjeg rada, pa je tako u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Zagreba napredovao od vatrogasca, voditelja vatrogasne grupe, voditelja vatrogasnog odjeljenja do zapovjednika postaje.  Na radnom mjestu Zapovjednik postaje je od rujna 2016. godine, u Vatrogasnoj postaji Dubrava.

Aktivno sudjeluje u organizaciji, pripremama i radu natjecateljskog odjeljenja Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba, pri vježbi s VMŠ. Aktivno sudjeluje u izradi i održavanju Operativno-Informacijskog sustava JVP Grada Zagreba.

Redovito i aktivno sudjeluje na stručnim seminarima i edukacijama Hrvatske vatrogasne zajednice i drugim stručnim seminarima i radionicama vezanim za vatrogastvo i zaštitu i spašavanje. U časopisu "Vatrogasni vjesnik" i „Stručnom časopisu za graditeljstvo, instalacije, opremu i energiju 21. stoljeća" objavljuje nekoliko stručnih članaka iz područja vatrogastva i zaštite od požara.

 

Sažetak rada -  Operativno-komunikacijski centar Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba 


 

 

Marin Žuljević

 

Rođen je 28.12.1969. godine u Zagrebu.

Stupanj stručne spreme: VSS- diplomski stručni studij, stručnjak specijalist sigurnosti i zaštite od požara (struč.spec.ing.sec.) 

- položen stručni ispit Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja za poslove ispitivanja i potvrđivanja stalnosti svojstva u graditeljstvu.

- seminar za internog auditora za umjerene akreditirane laboratorije prema    normi HRN EN 17025 i 17020

- Potvrda o osposobljenosti obrazovanju odraslih – Androgogija

- Prihvaćen zahtjev od  Županijskog suda u Zagrebu kao samostalni sudski vještak, trenutno  na obuci, za požare i tehničke eksplozije.

- Član tehničkog odbora 92 (zaštita od požara) za prihvaćanje Hrvatskih normi u HZN- Rad u odboru Hrvatske normizacijske agencije.

- Rad u odboru CRO-lab na Strojarski fakultetu u Zagrebu

- Gost predavač na Visokoj školi, predmet: Građevinske mjere zaštite od požara.

- Izlagač stručnih radova na stručnim skupovima zaštite od požara i vatrogasaca.- Razna gostovanja i predavanja na temu „Zaštite građevinskih elamenata od požara."- Član DVD Trnje - Zagreb.

Zaposlen u LTM d.o.o. na radnom mjestu voditelja laboratorija.
Diplomski rad: Usporedba norme HRN DIN 4102-5:1998  sa normom HRN EN 1634-1:2014-       Kombinacija sprinklera i protupožarne zavjese u zaštiti od požara (gost predavač na VSS - visokoj školi za sigurnost u Zagrebu, predmet - Građevinske mjere zaštite od požara)

-  Osvrt i analiza kao učesnik požara u Hotelu „Ambasador"u Opatiji 2002.(gost predavač na VSS - visokoj školi za sigurnost u Zagrebu predmet - Građevinske mjere zaštite od požara)

- Ponašanje građevinskih elemenata u požaru ( 13.Stručni skup vatrogasaca, Opatija 2017.)

- Ispitivanje protuprovalnih svojstava prozora, vrata i fiksnih elemenata ( 8. Jesenski Stručni skup vatrogasaca, Lošinj 2017.)

 

Sažetak rada  -  Ponašanje sustava obloga fasada u požaru

 


 

 
 
 
Zoran Neškoski
 
Zoran Neškoski rođen 1968 g u Prilepu R.Makedonije, završio je srednju strojarsku školu i stekao zvanje strojarski tehnolog. Godine 1987 g. nastavlja školovanje na  Univerzitetu u Novom Sadu, na Višoj tehničkoj školi, gdje je 1991. godine diplomirao na smjeru zaštite od požara. Na Univerzitetu u Nišu, na  Fakultetu zaštite na radu, 2001. godine stječe zvanje diplomirani inženjer za zaštite od požara. Magistarske studije nastavio je na državnom fakultetu u Skoplju.  Magistarskim radom na temu istraživanja uzroka požara i eksplozija, uspješno završava studij i 2014. godine postaje magistar sigurnosnih nauka u oblasti kriminalistika i kriminologija.  
Prvo zaposlenje dobiva 1992. kao stručni predavač na Vatrogasnoj školi u Prilepu. Od 1993. prelazi u MUP-a R.Makedonije na radno mjesto zamjenik zapovjednika Profesionalne vatrogasne postrojbe u Prilepu. Od 2001. seli se u Skopje i zapošljava u Sektoru za zaštite od požara, eksplozija i opasnih tvari u odjeljenju za Teritorijalne vatrogasne postrojbe, na radnom mjestu glavnog inspektora. Tijekom 2006. godine  premješten je u "Odjel za osiguranje" na mjesto glavnog inspektora za protupožarnu sigurnost. Od 2018. godine  radi na poziciji načelnika na Sektora za preventivnu sigurnost „VIP" i objekte od posebnog državnog interesa. 
Kontinuirano radi u oblasti istraživačkog naučnog rada u zaštiti od požara i eksplozija i kao  nastavnik i kao instruktor. Instruktor je za osnovnu i specijalističku obuku vatrogasaca, polaznike tečajeva zaštite od požara i tehničku sigurnost u gospodarskom sektoru, specijalističku obuku za zaštitu od požara za rad na turističkim brodovima-kruzerima i dr.
 Autor je na četiri stručne knjige - priručnika: „Zaštita od požara u urbanim sredinama" (2012); „Kemija gorenja i gašenja" (2014);  „Istraga uzorka požara i eksplozija" (2015) i „Hidraulični i pneumatski alati" (2017). Objavio je više od 30  stručno-znanstvenih radova u zbornicima na domaćim i inostranim skupovima, savjetovanjima i konferencijama. Organizator je na vatrogasnih stručnih skupova u R.Makedoniji. Stekao veliko iskustvo s direktnim sudjelovanjem na domaćim i međunarodnim vježbama, tečajevima zaštite i spašavanja od požara, eksplozija, opasnih tvari, havarija, prometnih nesreća i prirodnih nepogoda. 
Aktivno govori engleski i neke od "slavenskih" jezika. Od 1982. godine  je aktivan član DVD i Vatrogasne zajednice u R.Makedoniji.

 
Sažetak rada -  Fasadne obloge i energetska učinkovitost objekata u području zaštite od požara
 
  
 
 Stjepan Kovaček
 

Rođen 1977. godine u Varaždinu. Diplomu „informatičara" stječe 2000. godine na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu, dok godine 2006. stječe zvanje „diplomiranog  inženjera sigurnosti – smjer zaštita od požara" na Visokoj školi za sigurnost. S obitelji živi u Svetom Đurđu kod Ludbrega.

Pripada četvrtoj generaciji dobrovoljnih vatrogasaca u obitelji, postavši članom DVD-a Sveti Đurđ 1993. godine, obnašajući tijekom 20-tak godina različite rukovodeće dužnosti. Od 2001. godine do danas zapovjednik je VZO Sveti Đurđ. Od 2016. godine član je i DVD-a Hrženica, najstarijeg seoskog DVD-a u Hrvatskoj.

U dobrovoljnom vatrogastvu stekao je najviše zvanje „višeg vatrogasnog časnika 1. klase". Godine 1999. postaje vatrogasnim sucem, stekavši znatno  iskustvo u suđenju na svim razinama natjecanja u zemlji, uključujući Vatrogasnu olimpijadu u Francuskoj 2013. godine. Kao jednu od kruna svoje dosadašnje karijere rado ističe vlastiti rad i angažman u pripremi i provedbi 13. Vatrogasne olimpijade CTIF-a u Varaždinu sredinom 2005. godine, obnašajući dužnost zamjenika voditelja cjelokupnog projekta. Desetak godina obnašao je dužnost zamjenika predsjednika Savjeta vatrogasne mladeži Hrvatske vatrogasne zajednice, odnosno predstavnika Republike Hrvatske u Odboru voditelja vatrogasne mladeži Međunarodnog udruženja vatrogasnih i spasilačkih službi.

Aktivan je koordinator i predavač pri osposobljavanju i usavršavanju vatrogasnih kadrova od 2001. godine. Kroz dosadašnji rad u vatrogastvu konstantno se usavršava, stekavši pritom status međunarodnog eksperta civilne zaštite Europske unije.

Za svoj dosadašnji rad primio je vrijedna priznanja i odlikovanja od strane hrvatskih te  vatrogasnih asocijacija 10 drugih zemalja. Dodijeljena su mu priznanja za promociju i pomoć u razvoju od strane Općine Sveti Đurđ i Općine Martijanec. Odlikovanje za zasluge primio je 2013. godine od strane Međunarodnog udruženja vatrogasnih i spasilačkih službi.

 Član je i Britanske nacionalne vatrogasne asocijacije (BFSA) od 1998. godine. Poznanstvo s brojnim kolegama iz struke diljem Europe rezultiralo je donacijama više navalnih vozila i druge opreme matičnom Društvu te drugim vatrogasnim organizacijama u regiji, kao i organizacijom vrijednih međunarodnih obuka.

Od 2001. do 2016. godine profesionalno radi u Vatrogasnoj zajednici Varaždinske županije prvo na dužnosti tajnika, zatim zamjenika županijskog vatrogasnog zapovjednika te u konačnici županijskog vatrogasnog zapovjednika 2011. godine.

Danas radi kao direktor tvrtke i-KSO d.o.o. i voditelj odjela zaštite u Požgaj Grupi, odnosno kao konzultant iz različitih područja zaštite i sigurnosti. Predsjednik je Udruge za promicanje sigurnosti, ekologije i zdravog života u Varaždinu. Inicijator je i glavni urednik nacionalnog internet portala za vatrogastvo i druge žurne službe „vatrogastvo.hr".

 U hrvatskom stručnom glasilu "Vatrogasni vjesnik" dosad je objavio preko 100 stručnih i informativnih članaka. Stručni članci su mu objavljeni i u drugim glasilima u SAD-u te Velikoj Britaniji.

Kroz karijeru sudjeluje u izradi više strukovnih akata i publikacija na nacionalnoj razini, pri čemu valja spomenuti zadaće urednika "Priručnika za osposobljavanje vatrogasnih dočasnika i časnika", koautora "Pravila vatrogasne službe Hrvatske vatrogasne zajednice" te autora i urednika monografija više vatrogasnih i drugih organizacija. 

 
Sažetak rada - Gašenje katastrofalnog požara u londonskom neboderu Grenfell - što smo naučili?
  
 
Aleksandar Regent
 

Dr.sc. Aleksandar Regent, dipl. ing. stroj., znanstveni suradnik, direktor TPI Teh-projekt Inženjering d.o.o.

Rođen u Rijeci. Diplomirao na Strojarsko-brodograđevnom fakultetu u Rijeci. Magistrirao ekološko inženjerstvo na Tehnološkom fakultetu u Zagrebu. Doktorirao na Tehničkom fakultetu u Rijeci. Na Veleučilištu u Rijeci 10 godina viši predavač. Izabran za znanstvenog suradnika u području tehničke znanosti - polje interdisciplinarne teh. znanosti. Upisan u registar znanstvenika RH. Autor više od 100 znanstvenih i stručnih članaka. Predsjednik HZN/TO 21 - Protupožarna i vatrogasna oprema i HZN/TO 556 - Osobna zaštitna oprema. Projektantsko i inženjering iskustvo u industriji od 1975. – 2002.

 

Sažetak rada    -    Hidrantska mreža - osnova efikasne intervencije

 


 


 
 
Marko Adamčič
 

Rođen je 1980. u Zagrebu, gdje i danas živi. Godine 1998. završio je Vatrogasnu školu MUP-a te se iste godine zaposlio u tvrtki Vjesnik usluge d.o.o. kao industrijski vatrogasac. Godine 1999. odslužio je vojni rok (vojni vatrogasac). Od 2000. član je DVD-a Trnje (VZGZ). Godine 2002. zaposlio se u JVP-u Grada Zagreba, gdje danas radi na mjestu voditelja vatrogasnog odjeljenja u VP Centar. Na Visokoj školi za sigurnost u Zagrebu diplomirao je 2000. (smjer Zaštita od požara).

Tijekom godina u JVP-u završio je mnoga osposobljavanja, pripadnik je Intervencijske jedinice, voditelj tima SUR-a, ronilac itd.

Oženjen je i otac jednog djeteta.

 

Sažetak rada   -  Čistoća i zdravlje - zaštitna odjeća i ostala oprema

 


 

 
 
Nevenka Džonlić
 
Rođena je 1969. godine u Zagrebu gdje je završila osnovnu  i srednju školu. Godine 1996. nakon završenog  medicinskog studija diplomirala je  na Medicinskom fakultetu  Sveučilišta u Zagrebu i stekla stručni naziv doktor medicine. Od 1999. do 2006. godine radila je u hitnoj službi Doma zdravlja Bjelovarsko-Bilogorske županije, a od 2006. do 2015. godine kao obiteljski liječnik u ordinaciji obiteljske medicine Doma zdravlja Bjelovarsko-Bilogorske županije. Trenutno je na specijalizaciji iz medicine rada i sporta. Udana i majka troje djece.
 
Sažetak rada  -  KOPB - Tihi ubojica vatrogasaca
 
  
 
Tihomir Varga
 
Voditelj sustava dojave i uzbunjivanja Vatrogasne zajednice Zagrebačke županije. Rukovoditelj Odsjeka u županijskom centru 112.
 
Sažetak rada  - Osposobljavanje vatrogasnih zapovjednika za vođenje i zapovjedanje na vatrogasnim intervencijama
 

 

 
 
Dunja Radauš
 
Rođena 24.09.1980. godine, dipl.psiholog-profesor. Članica Hrvatskog udruženja za integrativnu psihoterapiju. Zaposlena u Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje na radnom mjestu samostalne nadzornice za psihologiju, s bogatim radnim iskustvom stečenim u Odgojnom zavodu Turopolje, Psihijatarskoj bolnici za djecu i mladež, FIMA Grupi d.d. itd. 
Educirana u polju psihologijske procjene, upravljanja stresom, upravljanja ljudskim potencijalima,...
Autorica brojnih stručnih radova od kojih se izdvajaju "Psihološka pomoć operativnim snagama u sustavu civilne zaštite", "Mentalno zdravlje i djelatnici spasilačkih službi", "Predstavljanje potrebe za sustavom psihosocijalne pomoći operativnim snagama u sustavu CZ-a". Urednica je priručnika "Psihosocijalna pomoč po nesrečah in drugih kriznih dogotkih", autorica Andreje Lavrič, dr. i Mateje Štirn, mag., kojem predstoji skoro predstavljanje u javnosti.
 
Sažetak rada  -  Psihološka podrška u vatrogastvu
 
  
 
 
Igor Župančić
 
Diplomirani inženjer strojarstva i zaposlen u JVP Grada Zagreba na radnom mjestu zapovjednika smjene. Na učiteljskoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu stekao zvanje profesora strojarstva. U Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje, Učilištu vatrogastva, zaštite i spašavanja radio na poslovima ispitivanja vatrogasne tehnike i opreme i osposobljavanja vatrogasnih kadrova. Član je dvaju tehničkih odbora Hrvatskog zavoda za norme (HZN): TO 21 Protupožarna i vatrogasna oprema i TO 558 Zaštita dišnih putova. U ime HZN-a delegiran je u dvije radne skupine Europskog odbora za normizaciju (CEN); CEN/TC 192/WG 02 - Firefighting pumps i CEN/TC 192/WG 07 - Hydraulic rescue tools and lifting bags.
 
Sažetak rada  -  Primjena mehaničkih prijenosnika u radu vatrogasnih spasilačkih aparata
 

 

 
 
 
Hinko Mance
 

Rođen 1968. godine u Rijeci.

Završio Šumarski fakultet u Zagrebu, stekao VII/1 st. str. spreme – tehničkog smjera i zvanje diplomirani inženjer drvne industrije.                      

Ukupno 23 godina radnog iskustva, od čega 21 godina na rukovodećim mjestima u vatrogasnoj operativi. 1996. g. zaposlen u tadašnjem Odjelu za vatrogastvo Policijske uprave Primorsko-goranske na radnom mjestu zapovjednika smjene vatrogasne postrojbe.

2000. godine nakon preustroja vatrogastva i osnivanja Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke imenovan za zamjenika zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke.

2008. godine imenovan za zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke. 

 Tijekom rada u vatrogasnoj postrojbi stručno se usavršavao na raznim tečajevima i seminarima u zemlji i inozemstvu (kemijska odijela, oprema za detekciju opasnih tvari, pjenila za gašenje požara, oprema za spašavanje i tehničke intervencije, sustavi za dojavu požara…). U organizaciji britanskog Cranfield University i Odjela civilne zaštite MUP-a završio za rukovođenje u slučaju katastrofa, a sudjelovao sam i na seminaru o upravljanju projektnim ciklusom u organizaciji Grada Rijeke i Ministarstva za europske integracije. U talijanskoj vatrogasnoj školi završio sam osposobljavanje za spašavanje iz dubina i visina te stekao zvanje instruktora za spašavanje.

 Predavač na Vatrogasnoj školi – Ustanovi za obrazovanje vatrogasnih kadrova iz predmeta Opasne tvari.

          Član Dobrovoljnog vatrogasnog društva Vrata od 1975. Obavljao dužnosti tajnika Gradske vatrogasne zajednice Rijeka i zapovjednika Vatrogasne zajednice Općine Fužine, predsjednika Vatrogasne zajednice Primorsko-goranske županije i člana predsjedništva Hrvatske vatrogasne zajednice te druge dužnosti u stručnim tijelima vatrogastva.
 
Sažetak rada   -   Iskustva u primjeni satelitskih i digitalnih komunikacija u vatrogastvu 
 

 

 
 
Dino Škamo
 
Po struci je  dipl.ing. sigurnosti na radu; zaštita od požara.
Zaposlen u JVP Grad Rijeka od 1993. godinena radnom mjestu Zzapovjednika smjene.
Instruktor ronjenja po CMAS I SSI federaciji.
Instruktor ponašanja požara u zatvorenom prostoru.
Specijalnost za spašavanje iz dubina i visina (2. stup)
Dobitnik nagrade za pothvat godine u 2016. (spašavanje osoba iz vodene površine ) DUZS, HVZ, Grad Rijeka.
 
Sažetak rada  -  Izazovi vatrogasaca pri spašavanju osoba iz vodene površine
 

 

 
 
Ante Milković
 
Inženjer zaštite od požara, rođen 04.01.1956. godine. U profesionalnoj vatrogasnoj jedinici Rijeka zaposlen 1977. godine. Osnivač DVD Škrljevo u kojem je obavljao dužnost zapovjednika od 1978.  do 1991. godine. Član upravnog odbora od osnutka društva. Inicijator i osnivač VZ Bakar-Kostrena te je obavljao dužnost predsjednika od 1975. do 2009. godine. Član Upravnog odbora od osnutka.
Dobitnik više priznanja HVZ.
 
Sažetak rada - Modularni sistem za gašenje požara otvorenog prostora
 

 

 
 
Aleksandar Lazarević
 
Diplomirani inženjer zaštite od požara. Rođen 1962. godine u Beogradu. Profesionalnu karijeru započeo 1986. godine u Vatrogasnoj brigadi Beograd, kao profesionalni vatrogasac. Na poslovima operativnog rukovodioca, prolazi radna mjesta od zapovjednika vatrogasnog odjeljenja, zapovjednika voda, zapovjednika čete, do zapovjendika vatrogasnih bataljuna Voždovac i Zvezdara, gdje je sudjelovao i rukovodio u mnogim složenim intervencijama. Nakon dvadesetogodišnje operativne karijere, prelazi u Upravu protupožarne policije, Ministarstva unutrašnjih poslova, gdje radi na poslovima razvoja, opremanja, koordinacije operativnih aktivnosti i obuke. Po integriranju službe za zaštitu i spašavanje u Republici Srbiji, postaje načelnik Nacionalnog trening centra za izvanredne situacije, u "Sektoru za vanredne situacije", Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, koga vodi do umirovljenja 2017. godine.
Tijekom profesionalne karijere završio mnoge specijalističke tečajeve, stručne seminare i obuke iz oblasti vatrogastva i upravljanja izvanrednim situacijama i drugim krizama. Organizirao je brojne obuke i predavao na mnogim osnovnim, specijalističkim i tečajevima za rukovodioce. Vodio više savjetovanja, seminara, radionica, zapovjedno-simulacijskih i terenskih vježbi.
I danas aktivan u području  vatrogastva, smanjenje rizika od katastrofa i upravljanja izvanrednim situacijama. Autor je više stručnih radova iz oblasti zaštite i spašavanja.
 
 

 

 
 
Darko Muhič
 
Rođen je 1958. g u Postojni. Trenutno obnaša dužnost zamjenika zapovjednika Gasilske zveze Slovenije.

Obnašao dužnost regionalnog zapovjednika i zapovjednika vatrogasnog saveza Postojna.

U vatrogastvu djeluje 40 godina kao dobrovoljni vatrogasac, a 26 godina zapovjednik profesionalnih vatrogasaca u Postojni.

Autor knjige POŽARI V NARAVI, brojnih kronika i više stručnih članaka.

Član uredništva stručnih revija GASILEC i POŽAR.

Instruktor i predavač u vatrogasnoj školi.
 
 
 

 

 
 
Radovan Zadravec
 
Član DVD Žiškovec od 1985. godine u kojem je deset godina obnašao dužnost zapovjednika društva, a 15 godina predsjednik društva. U razdoblju od 2001. do 2009. godine bio je predsjednik VZG Čakovca. Po zvanju u vatrogastvu je vatrogasni časnik l kl.  Aktivan je vatrogasni sudac od 1995. godine, voditelj vatrogasne mladeži i predavač metodike nastave za zvanje vatrogasni časnik i osposobljavanje voditelja vatrogasne mladeži. Dopredsjednik Međunarodne vatrogasne sportske federacije sa sjedištem u Moskvi. Predsjednik Vatrogasne sportske udruge Žiškovec. 
Diplomirani inženjer sigurnosti, zaposlen u Dječjem vrtiću Cipelica na poslovima zaštite na radu i javnu nabavu. Autor je više stručnih radova vatrogasne tematike.
 
Sažeci radova
 
 

 

 

 
 
Mirko Ilić
 
Zaposlen u Naftnoj industriji Srbije, na radnom mjestu zapovjednika vatrogasne jedinice Novi sad. Član je Dobrovoljnog vatrogasnog društva Kovin i aktivan član vatrogasnog saveza Vojvodine. Organizator stručnog savjetovanja vatrogasaca Vojvodine.
 

Glasilo

Glasilo
“Nazovi 193” strukovni list primorsko-goranskih vatrogasaca. ...

Teme 17. Stručnog skupa vatrogasaca

Teme 17. Stručnog skupa vatrogasaca
Pogledajte program ovogodišnjeg stručnog skupa vatrogasaca ...

12. međunarodna utrka vatrogasaca u Malom Lošinju

12. međunarodna utrka vatrogasaca u Malom Lošinju
Mali Lošinj će 8. listopada 2022. biti u znaku vatrogasaca sportaša. Ne propustite ovaj događaj! ...

Godišnjica potresa i Sisačko-moslavačkoj županiji

Godišnjica potresa i Sisačko-moslavačkoj županiji
Zamjenik zapovjednika JVP Grada Rijeke, Dario Gauš na Dnevniku Nova TV ...

Novi provedbeni propisi Zakona o vatrogastvu

Novi provedbeni propisi Zakona o vatrogastvu
Informacijski sustav Hrvatske vatrogasne zajednice; Područje primjene i novi pravilnik NN 80/2021 - ...

Akcija "Za Hrvatsku bez pasa na lancu"

Akcija
Hrvatska vatrogasna zajednica podržava inicijativu za promjenom zakonske regulative koja će omogućiti psima dostojanstveniji život, kakav i zaslužuju ...

Ova stranica koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Za nastavak korištenja web stranice kliknite na "Slažem se". Postavke kolačića mogu se konfigurirati u vašem web pregledniku, a više informacija potražite ovdje. Slažem se