14. stručni skup vatrogasaca u Opatiji

14. stručni skup vatrogasaca u Opatiji


 
 
 
 
 
 
 
 

Dobro došli u Opatiju!
 
   
 
www.visitOpatija.com             www.opatija.hr
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dario Gauš 
 
Rođen je 1975. godine. Svoju karijeru kao profesionalni vatrogasac započeo je 1994. kada se zapošljava u JVP Grada Rijeke. Obavljao je poslove vatrogasca i vozača vatrogasnog vozila do 2002. godine kada je unaprijeđen u voditelja smjene. Godine 2004. unaprijeđen je u pomoćnika zapovjednika postrojbe za operativno tehničke poslove. Od 2008. godine do danas obavlja poslove zamjenika zapovjednika JVP Grada Rijeke. Od 2001. – 2017. također je obavljao i dužnosti zapovjednika DVD-a "Klana” čiji je član od 1987. godine. Godine 2017. preuzima dužnosti predsjednika društva.
Ima zvanje magistra sigurnosti, a na Vatrogasnoj školi Hrvatske vatrogasne zajednice predaje Vatrogasnu taktiku. Na Visokoj školi za sigurnost – Zagreb obnaša dužnosti predstojnika Katedre za zaštitu od požara te kao predavač drži kolegij Oprema za gašenje požara, a na Specijalističkom studiju pri istoj školi kolegij Stručna praksa.
Kao vatrogasni instruktor aktivno je uključen u obuku vatrogasaca, ne samo na županijskoj razini, već i na državnoj. U tom smislu uključen je i organizira obuke iz područja gašenja požara u zatvorenom prostoru te spašavanja iz dubina i visina kako za profesionalne, tako i za dobrovoljne vatrogasce. Bio je inicijator i voditelj nekoliko projekata JVP Grada Rijeke, ali i na razini Vatrogasne zajednice PGŽ. Tu treba istaknuti uvođenje satelitske navigacije u operativnu primjenu u JVP Grada Rijeke, simulatore ponašanja i gašenja požara u zatvorenom prostoru te osposobljavanje za spašavanje iz dubina i s visina. Autor je nekoliko projekata temeljem kojih su proizvedena nova ili rekonstruirana rabljena vatrogasna vozila. Autor je i više objavljenih stručnih radova i članaka, a kao koautor potpisuje i Priručnik za osposobljavanje dobrovoljnih vatrogasaca te je autor i monografije DVD-a „Klana".
Kako je JVP Grada Rijeke prva hrvatska vatrogasna postrojba koja je počela koristiti sustav za dobivanje komprimirane pjene za gašenje – CAFS (Compressed Air Foam System), bio je jedan od začetnika implementacije ovog sustava u operativnu upotrebu u hrvatskim vatrogasnim postrojbama. Njegov doprinos ovom području su dva stručna rada koja obrađuju operativnu primjenu CAFS -a. Od 2010. godine član je neformalne grupe vatrogasnih instruktora International Fire Instructors Workshop (IFIW).
Kao predstavnik JVP Grada Rijeke sudjeluje u aktivnostima Mehanizma civilne zaštite EU kroz koji je uspješno završio nekoliko osposobljavanja iz područja kriznog menadžmenta.

 
Sažetak rada;  B-SAHF Model u službi procesa odlučivanja
 

 

 
Aleksandar Nemec 
 
Zaposlen u JVP Grada Rijeke od 2002 godine, na radnom mjestu voditelja odjeljenja od 2013 godine. Prije toga obnašao dužnosti vatrogasca i voditelja vatrogasne grupe.Dugogodišnji član DVD-a ˝Sušak˝- Rijeka, gdje trenutno obnaša dužnost predsjednika (od 2013 godine), a prije toga obnašao dužnost tajnika Društva (razdoblje 2000 – 2012). Također od 2016 godine obnaša dužnost tajnika GVZ Rijeka. Srednjoškolsko školovanje završio u Rijeci 1996 godine, Kemijsko-tehnološka škola, i stječe naziv Kemijski tehničar-procesni. Školovanje za vatrogasnog tehničara završio 2002 godine na Vatrogasnoj školi MUP-a RH u Zagrebu. Visokoškolsko obrazovanje stekao u Rijeci, na Veleučilištu u Rijeci i to:
- 2011 godine završio stručni studij sigurnosti – smjer zaštita od požara i stekao zvanje Inženjer sigurnosti – smjer zaštita od požara.
- 2016 godine završio specijalistički diplomski stručni studij sigurnosti – smjer zaštita od požara, i stekao zvanje Stručni specijalist inženjer sigurnosti i zaštite.
Završio brojne tečajeve i osposobljavanja unutar vatrogasne organizacije.
 
 
Sažetak rada; Akcidenti s opasnim tvarima - izazov za vatrogasne postrojbe, početni koraci
 

 
 

 
 
 
Darko Brlečić
 

Rođen je 24. travnja 1976. u Sisku. Osnovnu školu pohađa je u Martinskoj Vesi, a srednju školu, za zvanje elektrotehničar, završava 1994. godine, u Sisku.

U rujnu 1995. godine završava prekvalifikaciju za zvanje - vatrogasac tehničar, čime nastavlja dugogodišnju obiteljsku tradiciju i ljubav prema vatrogastvu.

U vatrogastvu je od 1982. godine, te kao član dobrovoljnog vatrogasnog društva sudjeluje na skoro svim vatrogasnim natjecanjima u svim kategorijama (pomladak, mladež i odrasli) kao natjecatelj, zatim i kao vatrogasni sudac od 1995. godine.

U siječnju 1998. godine zapošljava se u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Sisak, a od listopada 1999. nastavlja s radom u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Zagreba, tada još u Ministarstvu unutarnjih poslova Republike Hrvatske, na radnom mjestu - vatrogasac.

Godine 2006. diplomira na Visokoj školi za sigurnost u Zagrebu, smjer zaštita od požara, te stječe akademski naziv diplomirani inženjer sigurnosti zaštite od požara.

Na Učilištu vatrogastva i zaštite i spašavanja (Vatrogasna škola), u studenom 2006. godine, završava ispit za „Samostalnog voditelj intervencija s posebnim ovlastima i dužnostima", a u rujnu 2008. godine završava ispit za „Vatrogasnog vježbatelja" (vatrogasni instruktor), te, kao stručni suradnik Učilišta, provodi osposobljavanja polaznika vatrogasne škole za zvanje vatrogasac i vatrogasac tehničar. Od studenog 2009. do 2015. godine obavljao i poslove koordinacije i rada operativnih snaga zaštite i spašavanja Grada Zagreba, kao časnik za vezu s Uredom za upravljanje u hitnim situacijama Grada Zagreba.

Stručnost i volju za strukom iskazuje tokom svog cijelog dosadašnjeg rada, pa je tako u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Zagreba napredovao od vatrogasca, voditelja vatrogasne grupe, voditelja vatrogasnog odjeljenja do zapovjednika postaje.  Na radnom mjestu Zapovjednik postaje je od rujna 2016. godine, u Vatrogasnoj postaji Dubrava.

Aktivno sudjeluje u organizaciji, pripremama i radu natjecateljskog odjeljenja Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba, pri vježbi s VMŠ. Aktivno sudjeluje u izradi i održavanju Operativno-Informacijskog sustava JVP Grada Zagreba.

Redovito i aktivno sudjeluje na stručnim seminarima i edukacijama Hrvatske vatrogasne zajednice i drugim stručnim seminarima i radionicama vezanim za vatrogastvo i zaštitu i spašavanje. U časopisu "Vatrogasni vjesnik" i „Stručnom časopisu za graditeljstvo, instalacije, opremu i energiju 21. stoljeća" objavljuje nekoliko stručnih članaka iz područja vatrogastva i zaštite od požara.

 

Sažetak rada -  Operativno-komunikacijski centar Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba 


 

 

Marin Žuljević

 

Rođen je 28.12.1969. godine u Zagrebu.

Stupanj stručne spreme: VSS- diplomski stručni studij, stručnjak specijalist sigurnosti i zaštite od požara (struč.spec.ing.sec.) 

- položen stručni ispit Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja za poslove ispitivanja i potvrđivanja stalnosti svojstva u graditeljstvu.

- seminar za internog auditora za umjerene akreditirane laboratorije prema    normi HRN EN 17025 i 17020

- Potvrda o osposobljenosti obrazovanju odraslih – Androgogija

- Prihvaćen zahtjev od  Županijskog suda u Zagrebu kao samostalni sudski vještak, trenutno  na obuci, za požare i tehničke eksplozije.

- Član tehničkog odbora 92 (zaštita od požara) za prihvaćanje Hrvatskih normi u HZN- Rad u odboru Hrvatske normizacijske agencije.

- Rad u odboru CRO-lab na Strojarski fakultetu u Zagrebu

- Gost predavač na Visokoj školi, predmet: Građevinske mjere zaštite od požara.

- Izlagač stručnih radova na stručnim skupovima zaštite od požara i vatrogasaca.- Razna gostovanja i predavanja na temu „Zaštite građevinskih elamenata od požara."- Član DVD Trnje - Zagreb.

Zaposlen u LTM d.o.o. na radnom mjestu voditelja laboratorija.
Diplomski rad: Usporedba norme HRN DIN 4102-5:1998  sa normom HRN EN 1634-1:2014-       Kombinacija sprinklera i protupožarne zavjese u zaštiti od požara (gost predavač na VSS - visokoj školi za sigurnost u Zagrebu, predmet - Građevinske mjere zaštite od požara)

-  Osvrt i analiza kao učesnik požara u Hotelu „Ambasador"u Opatiji 2002.(gost predavač na VSS - visokoj školi za sigurnost u Zagrebu predmet - Građevinske mjere zaštite od požara)

- Ponašanje građevinskih elemenata u požaru ( 13.Stručni skup vatrogasaca, Opatija 2017.)

- Ispitivanje protuprovalnih svojstava prozora, vrata i fiksnih elemenata ( 8. Jesenski Stručni skup vatrogasaca, Lošinj 2017.)

 

Sažetak rada  -  Ponašanje sustava obloga fasada u požaru

 


 

 
 
 
Zoran Neškoski
 
Zoran Neškoski rođen 1968 g u Prilepu R.Makedonije, završio je srednju strojarsku školu i stekao zvanje strojarski tehnolog. Godine 1987 g. nastavlja školovanje na  Univerzitetu u Novom Sadu, na Višoj tehničkoj školi, gdje je 1991. godine diplomirao na smjeru zaštite od požara. Na Univerzitetu u Nišu, na  Fakultetu zaštite na radu, 2001. godine stječe zvanje diplomirani inženjer za zaštite od požara. Magistarske studije nastavio je na državnom fakultetu u Skoplju.  Magistarskim radom na temu istraživanja uzroka požara i eksplozija, uspješno završava studij i 2014. godine postaje magistar sigurnosnih nauka u oblasti kriminalistika i kriminologija.  
Prvo zaposlenje dobiva 1992. kao stručni predavač na Vatrogasnoj školi u Prilepu. Od 1993. prelazi u MUP-a R.Makedonije na radno mjesto zamjenik zapovjednika Profesionalne vatrogasne postrojbe u Prilepu. Od 2001. seli se u Skopje i zapošljava u Sektoru za zaštite od požara, eksplozija i opasnih tvari u odjeljenju za Teritorijalne vatrogasne postrojbe, na radnom mjestu glavnog inspektora. Tijekom 2006. godine  premješten je u "Odjel za osiguranje" na mjesto glavnog inspektora za protupožarnu sigurnost. Od 2018. godine  radi na poziciji načelnika na Sektora za preventivnu sigurnost „VIP" i objekte od posebnog državnog interesa. 
Kontinuirano radi u oblasti istraživačkog naučnog rada u zaštiti od požara i eksplozija i kao  nastavnik i kao instruktor. Instruktor je za osnovnu i specijalističku obuku vatrogasaca, polaznike tečajeva zaštite od požara i tehničku sigurnost u gospodarskom sektoru, specijalističku obuku za zaštitu od požara za rad na turističkim brodovima-kruzerima i dr.
 Autor je na četiri stručne knjige - priručnika: „Zaštita od požara u urbanim sredinama" (2012); „Kemija gorenja i gašenja" (2014);  „Istraga uzorka požara i eksplozija" (2015) i „Hidraulični i pneumatski alati" (2017). Objavio je više od 30  stručno-znanstvenih radova u zbornicima na domaćim i inostranim skupovima, savjetovanjima i konferencijama. Organizator je na vatrogasnih stručnih skupova u R.Makedoniji. Stekao veliko iskustvo s direktnim sudjelovanjem na domaćim i međunarodnim vježbama, tečajevima zaštite i spašavanja od požara, eksplozija, opasnih tvari, havarija, prometnih nesreća i prirodnih nepogoda. 
Aktivno govori engleski i neke od "slavenskih" jezika. Od 1982. godine  je aktivan član DVD i Vatrogasne zajednice u R.Makedoniji.

 
Sažetak rada -  Fasadne obloge i energetska učinkovitost objekata u području zaštite od požara
 
  
 
 Stjepan Kovaček
 

Rođen 1977. godine u Varaždinu. Diplomu „informatičara" stječe 2000. godine na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu, dok godine 2006. stječe zvanje „diplomiranog  inženjera sigurnosti – smjer zaštita od požara" na Visokoj školi za sigurnost. S obitelji živi u Svetom Đurđu kod Ludbrega.

Pripada četvrtoj generaciji dobrovoljnih vatrogasaca u obitelji, postavši članom DVD-a Sveti Đurđ 1993. godine, obnašajući tijekom 20-tak godina različite rukovodeće dužnosti. Od 2001. godine do danas zapovjednik je VZO Sveti Đurđ. Od 2016. godine član je i DVD-a Hrženica, najstarijeg seoskog DVD-a u Hrvatskoj.

U dobrovoljnom vatrogastvu stekao je najviše zvanje „višeg vatrogasnog časnika 1. klase". Godine 1999. postaje vatrogasnim sucem, stekavši znatno  iskustvo u suđenju na svim razinama natjecanja u zemlji, uključujući Vatrogasnu olimpijadu u Francuskoj 2013. godine. Kao jednu od kruna svoje dosadašnje karijere rado ističe vlastiti rad i angažman u pripremi i provedbi 13. Vatrogasne olimpijade CTIF-a u Varaždinu sredinom 2005. godine, obnašajući dužnost zamjenika voditelja cjelokupnog projekta. Desetak godina obnašao je dužnost zamjenika predsjednika Savjeta vatrogasne mladeži Hrvatske vatrogasne zajednice, odnosno predstavnika Republike Hrvatske u Odboru voditelja vatrogasne mladeži Međunarodnog udruženja vatrogasnih i spasilačkih službi.

Aktivan je koordinator i predavač pri osposobljavanju i usavršavanju vatrogasnih kadrova od 2001. godine. Kroz dosadašnji rad u vatrogastvu konstantno se usavršava, stekavši pritom status međunarodnog eksperta civilne zaštite Europske unije.

Za svoj dosadašnji rad primio je vrijedna priznanja i odlikovanja od strane hrvatskih te  vatrogasnih asocijacija 10 drugih zemalja. Dodijeljena su mu priznanja za promociju i pomoć u razvoju od strane Općine Sveti Đurđ i Općine Martijanec. Odlikovanje za zasluge primio je 2013. godine od strane Međunarodnog udruženja vatrogasnih i spasilačkih službi.

 Član je i Britanske nacionalne vatrogasne asocijacije (BFSA) od 1998. godine. Poznanstvo s brojnim kolegama iz struke diljem Europe rezultiralo je donacijama više navalnih vozila i druge opreme matičnom Društvu te drugim vatrogasnim organizacijama u regiji, kao i organizacijom vrijednih međunarodnih obuka.

Od 2001. do 2016. godine profesionalno radi u Vatrogasnoj zajednici Varaždinske županije prvo na dužnosti tajnika, zatim zamjenika županijskog vatrogasnog zapovjednika te u konačnici županijskog vatrogasnog zapovjednika 2011. godine.

Danas radi kao direktor tvrtke i-KSO d.o.o. i voditelj odjela zaštite u Požgaj Grupi, odnosno kao konzultant iz različitih područja zaštite i sigurnosti. Predsjednik je Udruge za promicanje sigurnosti, ekologije i zdravog života u Varaždinu. Inicijator je i glavni urednik nacionalnog internet portala za vatrogastvo i druge žurne službe „vatrogastvo.hr".

 U hrvatskom stručnom glasilu "Vatrogasni vjesnik" dosad je objavio preko 100 stručnih i informativnih članaka. Stručni članci su mu objavljeni i u drugim glasilima u SAD-u te Velikoj Britaniji.

Kroz karijeru sudjeluje u izradi više strukovnih akata i publikacija na nacionalnoj razini, pri čemu valja spomenuti zadaće urednika "Priručnika za osposobljavanje vatrogasnih dočasnika i časnika", koautora "Pravila vatrogasne službe Hrvatske vatrogasne zajednice" te autora i urednika monografija više vatrogasnih i drugih organizacija. 

 
Sažetak rada - Gašenje katastrofalnog požara u londonskom neboderu Grenfell - što smo naučili?
  
 
Aleksandar Regent
 

Dr.sc. Aleksandar Regent, dipl. ing. stroj., znanstveni suradnik, direktor TPI Teh-projekt Inženjering d.o.o.

Rođen u Rijeci. Diplomirao na Strojarsko-brodograđevnom fakultetu u Rijeci. Magistrirao ekološko inženjerstvo na Tehnološkom fakultetu u Zagrebu. Doktorirao na Tehničkom fakultetu u Rijeci. Na Veleučilištu u Rijeci 10 godina viši predavač. Izabran za znanstvenog suradnika u području tehničke znanosti - polje interdisciplinarne teh. znanosti. Upisan u registar znanstvenika RH. Autor više od 100 znanstvenih i stručnih članaka. Predsjednik HZN/TO 21 - Protupožarna i vatrogasna oprema i HZN/TO 556 - Osobna zaštitna oprema. Projektantsko i inženjering iskustvo u industriji od 1975. – 2002.

 

Sažetak rada    -    Hidrantska mreža - osnova efikasne intervencije

 


 


 
 
Marko Adamčič
 

Rođen je 1980. u Zagrebu, gdje i danas živi. Godine 1998. završio je Vatrogasnu školu MUP-a te se iste godine zaposlio u tvrtki Vjesnik usluge d.o.o. kao industrijski vatrogasac. Godine 1999. odslužio je vojni rok (vojni vatrogasac). Od 2000. član je DVD-a Trnje (VZGZ). Godine 2002. zaposlio se u JVP-u Grada Zagreba, gdje danas radi na mjestu voditelja vatrogasnog odjeljenja u VP Centar. Na Visokoj školi za sigurnost u Zagrebu diplomirao je 2000. (smjer Zaštita od požara).

Tijekom godina u JVP-u završio je mnoga osposobljavanja, pripadnik je Intervencijske jedinice, voditelj tima SUR-a, ronilac itd.

Oženjen je i otac jednog djeteta.

 

Sažetak rada   -  Čistoća i zdravlje - zaštitna odjeća i ostala oprema

 


 

 
 
Nevenka Džonlić
 
Rođena je 1969. godine u Zagrebu gdje je završila osnovnu  i srednju školu. Godine 1996. nakon završenog  medicinskog studija diplomirala je  na Medicinskom fakultetu  Sveučilišta u Zagrebu i stekla stručni naziv doktor medicine. Od 1999. do 2006. godine radila je u hitnoj službi Doma zdravlja Bjelovarsko-Bilogorske županije, a od 2006. do 2015. godine kao obiteljski liječnik u ordinaciji obiteljske medicine Doma zdravlja Bjelovarsko-Bilogorske županije. Trenutno je na specijalizaciji iz medicine rada i sporta. Udana i majka troje djece.
 
Sažetak rada  -  KOPB - Tihi ubojica vatrogasaca
 
  
 
Tihomir Varga
 
Voditelj sustava dojave i uzbunjivanja Vatrogasne zajednice Zagrebačke županije. Rukovoditelj Odsjeka u županijskom centru 112.
 
Sažetak rada  - Osposobljavanje vatrogasnih zapovjednika za vođenje i zapovjedanje na vatrogasnim intervencijama
 

 

 
 
Dunja Radauš
 
Rođena 24.09.1980. godine, dipl.psiholog-profesor. Članica Hrvatskog udruženja za integrativnu psihoterapiju. Zaposlena u Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje na radnom mjestu samostalne nadzornice za psihologiju, s bogatim radnim iskustvom stečenim u Odgojnom zavodu Turopolje, Psihijatarskoj bolnici za djecu i mladež, FIMA Grupi d.d. itd. 
Educirana u polju psihologijske procjene, upravljanja stresom, upravljanja ljudskim potencijalima,...
Autorica brojnih stručnih radova od kojih se izdvajaju "Psihološka pomoć operativnim snagama u sustavu civilne zaštite", "Mentalno zdravlje i djelatnici spasilačkih službi", "Predstavljanje potrebe za sustavom psihosocijalne pomoći operativnim snagama u sustavu CZ-a". Urednica je priručnika "Psihosocijalna pomoč po nesrečah in drugih kriznih dogotkih", autorica Andreje Lavrič, dr. i Mateje Štirn, mag., kojem predstoji skoro predstavljanje u javnosti.
 
Sažetak rada  -  Psihološka podrška u vatrogastvu
 
  
 
 
Igor Župančić
 
Diplomirani inženjer strojarstva i zaposlen u JVP Grada Zagreba na radnom mjestu zapovjednika smjene. Na učiteljskoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu stekao zvanje profesora strojarstva. U Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje, Učilištu vatrogastva, zaštite i spašavanja radio na poslovima ispitivanja vatrogasne tehnike i opreme i osposobljavanja vatrogasnih kadrova. Član je dvaju tehničkih odbora Hrvatskog zavoda za norme (HZN): TO 21 Protupožarna i vatrogasna oprema i TO 558 Zaštita dišnih putova. U ime HZN-a delegiran je u dvije radne skupine Europskog odbora za normizaciju (CEN); CEN/TC 192/WG 02 - Firefighting pumps i CEN/TC 192/WG 07 - Hydraulic rescue tools and lifting bags.
 
Sažetak rada  -  Primjena mehaničkih prijenosnika u radu vatrogasnih spasilačkih aparata
 

 

 
 
 
Hinko Mance
 

Rođen 1968. godine u Rijeci.

Završio Šumarski fakultet u Zagrebu, stekao VII/1 st. str. spreme – tehničkog smjera i zvanje diplomirani inženjer drvne industrije.                      

Ukupno 23 godina radnog iskustva, od čega 21 godina na rukovodećim mjestima u vatrogasnoj operativi. 1996. g. zaposlen u tadašnjem Odjelu za vatrogastvo Policijske uprave Primorsko-goranske na radnom mjestu zapovjednika smjene vatrogasne postrojbe.

2000. godine nakon preustroja vatrogastva i osnivanja Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke imenovan za zamjenika zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke.

2008. godine imenovan za zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke. 

 Tijekom rada u vatrogasnoj postrojbi stručno se usavršavao na raznim tečajevima i seminarima u zemlji i inozemstvu (kemijska odijela, oprema za detekciju opasnih tvari, pjenila za gašenje požara, oprema za spašavanje i tehničke intervencije, sustavi za dojavu požara…). U organizaciji britanskog Cranfield University i Odjela civilne zaštite MUP-a završio za rukovođenje u slučaju katastrofa, a sudjelovao sam i na seminaru o upravljanju projektnim ciklusom u organizaciji Grada Rijeke i Ministarstva za europske integracije. U talijanskoj vatrogasnoj školi završio sam osposobljavanje za spašavanje iz dubina i visina te stekao zvanje instruktora za spašavanje.

 Predavač na Vatrogasnoj školi – Ustanovi za obrazovanje vatrogasnih kadrova iz predmeta Opasne tvari.

          Član Dobrovoljnog vatrogasnog društva Vrata od 1975. Obavljao dužnosti tajnika Gradske vatrogasne zajednice Rijeka i zapovjednika Vatrogasne zajednice Općine Fužine, predsjednika Vatrogasne zajednice Primorsko-goranske županije i člana predsjedništva Hrvatske vatrogasne zajednice te druge dužnosti u stručnim tijelima vatrogastva.
 
Sažetak rada   -   Iskustva u primjeni satelitskih i digitalnih komunikacija u vatrogastvu 
 

 

 
 
Dino Škamo
 
Po struci je  dipl.ing. sigurnosti na radu; zaštita od požara.
Zaposlen u JVP Grad Rijeka od 1993. godinena radnom mjestu Zzapovjednika smjene.
Instruktor ronjenja po CMAS I SSI federaciji.
Instruktor ponašanja požara u zatvorenom prostoru.
Specijalnost za spašavanje iz dubina i visina (2. stup)
Dobitnik nagrade za pothvat godine u 2016. (spašavanje osoba iz vodene površine ) DUZS, HVZ, Grad Rijeka.
 
Sažetak rada  -  Izazovi vatrogasaca pri spašavanju osoba iz vodene površine
 

 

 
 
Ante Milković
 
Inženjer zaštite od požara, rođen 04.01.1956. godine. U profesionalnoj vatrogasnoj jedinici Rijeka zaposlen 1977. godine. Osnivač DVD Škrljevo u kojem je obavljao dužnost zapovjednika od 1978.  do 1991. godine. Član upravnog odbora od osnutka društva. Inicijator i osnivač VZ Bakar-Kostrena te je obavljao dužnost predsjednika od 1975. do 2009. godine. Član Upravnog odbora od osnutka.
Dobitnik više priznanja HVZ.
 
Sažetak rada - Modularni sistem za gašenje požara otvorenog prostora
 

 

 
 
Aleksandar Lazarević
 
Diplomirani inženjer zaštite od požara. Rođen 1962. godine u Beogradu. Profesionalnu karijeru započeo 1986. godine u Vatrogasnoj brigadi Beograd, kao profesionalni vatrogasac. Na poslovima operativnog rukovodioca, prolazi radna mjesta od zapovjednika vatrogasnog odjeljenja, zapovjednika voda, zapovjednika čete, do zapovjendika vatrogasnih bataljuna Voždovac i Zvezdara, gdje je sudjelovao i rukovodio u mnogim složenim intervencijama. Nakon dvadesetogodišnje operativne karijere, prelazi u Upravu protupožarne policije, Ministarstva unutrašnjih poslova, gdje radi na poslovima razvoja, opremanja, koordinacije operativnih aktivnosti i obuke. Po integriranju službe za zaštitu i spašavanje u Republici Srbiji, postaje načelnik Nacionalnog trening centra za izvanredne situacije, u "Sektoru za vanredne situacije", Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, koga vodi do umirovljenja 2017. godine.
Tijekom profesionalne karijere završio mnoge specijalističke tečajeve, stručne seminare i obuke iz oblasti vatrogastva i upravljanja izvanrednim situacijama i drugim krizama. Organizirao je brojne obuke i predavao na mnogim osnovnim, specijalističkim i tečajevima za rukovodioce. Vodio više savjetovanja, seminara, radionica, zapovjedno-simulacijskih i terenskih vježbi.
I danas aktivan u području  vatrogastva, smanjenje rizika od katastrofa i upravljanja izvanrednim situacijama. Autor je više stručnih radova iz oblasti zaštite i spašavanja.
 
 

 

 
 
Darko Muhič
 
Rođen je 1958. g u Postojni. Trenutno obnaša dužnost zamjenika zapovjednika Gasilske zveze Slovenije.

Obnašao dužnost regionalnog zapovjednika i zapovjednika vatrogasnog saveza Postojna.

U vatrogastvu djeluje 40 godina kao dobrovoljni vatrogasac, a 26 godina zapovjednik profesionalnih vatrogasaca u Postojni.

Autor knjige POŽARI V NARAVI, brojnih kronika i više stručnih članaka.

Član uredništva stručnih revija GASILEC i POŽAR.

Instruktor i predavač u vatrogasnoj školi.
 
 
 

 

 
 
Radovan Zadravec
 
Član DVD Žiškovec od 1985. godine u kojem je deset godina obnašao dužnost zapovjednika društva, a 15 godina predsjednik društva. U razdoblju od 2001. do 2009. godine bio je predsjednik VZG Čakovca. Po zvanju u vatrogastvu je vatrogasni časnik l kl.  Aktivan je vatrogasni sudac od 1995. godine, voditelj vatrogasne mladeži i predavač metodike nastave za zvanje vatrogasni časnik i osposobljavanje voditelja vatrogasne mladeži. Dopredsjednik Međunarodne vatrogasne sportske federacije sa sjedištem u Moskvi. Predsjednik Vatrogasne sportske udruge Žiškovec. 
Diplomirani inženjer sigurnosti, zaposlen u Dječjem vrtiću Cipelica na poslovima zaštite na radu i javnu nabavu. Autor je više stručnih radova vatrogasne tematike.
 
Sažeci radova
 
 

 

 

 
 
Mirko Ilić
 
Zaposlen u Naftnoj industriji Srbije, na radnom mjestu zapovjednika vatrogasne jedinice Novi sad. Član je Dobrovoljnog vatrogasnog društva Kovin i aktivan član vatrogasnog saveza Vojvodine. Organizator stručnog savjetovanja vatrogasaca Vojvodine.
 

Dobrovoljnim darivanjem krvi vatrogasci obilježavaju svoj dan

Dobrovoljnim darivanjem krvi vatrogasci obilježavaju svoj dan
Kampus na Trsatu - Akcija sv. Florijan, 04. svibnja 2020. od 08:00 do 15:00 ...

Obilježavanje Dana vatrogastva

Obilježavanje Dana vatrogastva
Obavijest glavnog vatrogasnog zapovjednika ...

Glasilo

Glasilo
“Nazovi 193” strukovni list primorsko-goranskih vatrogasaca. ...

Vatrogasno-spasilački centar Grobnik u borbi protiv Koronavirusa!

Vatrogasno-spasilački centar Grobnik u borbi protiv Koronavirusa!
Jelenjski vatrogasci u suradnji s Crvenim križem i Općinom Jelenje u borbi s epidemijom ...

Hrvatski vatrogasac predavač na glavnoj konferenciji INTERSHUTZ USA

Hrvatski vatrogasac predavač na glavnoj konferenciji  INTERSHUTZ USA
Dario Gauš uvršten u predavače na svjetskom sajmu za protupožarne i spasilačke opreme, opreme za civilnu zaštitu, sigurnost i sigurnosne službe. ...

Vatrogasni moto Klub „RED KNIGHTS - CROATIA I“

Vatrogasni  moto Klub „RED  KNIGHTS  - CROATIA  I“
Obilježena 12. godišnjica stradavanja vatrogasaca na Kornatu ...

Ova stranica koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Za nastavak korištenja web stranice kliknite na "Slažem se". Postavke kolačića mogu se konfigurirati u vašem web pregledniku, a više informacija potražite ovdje. Slažem se